یادگیری لغات در انگلیسی

اولین توصیه ای که میتوان به یک زبان آموز کرد ، آن است که از هر فرصت برای آموختن لغات...

چگونه انگلیسی را روان صحبت کنیم؟

۱.هدفتان را به صورت کتبی مشخص کنید. برای درک هدف باید سوالاتی را از خودتان...

یادگیری لغات در انگلیسی

اولین توصیه ای که میتوان به یک زبان آموز کرد ، آن است که از هر فرصت برای آموختن لغات...

چگونه انگلیسی را روان صحبت کنیم؟

۱.هدفتان را به صورت کتبی مشخص کنید. برای درک هدف باید سوالاتی را از خودتان...